Správa bytových domů

Naše společnost má se správou bytových domu dlouholetou zkušenost. Provádíme správu domů pro společenství vlastníků bytových jednotek, tak také pro bytová družstva. Mnoho nemovitostí spravujeme pro právnícké osoby.

Cena za správu bytových jednotek se pohybuje v rozsahu od 95 Kč/byt/měsíc - 125 Kč/byt/měsíc. ( dle rozsahu prováděných činností )

Cena za správu nebytových prostor je 4 % z předpisu nájmu a služeb.

Pro naše zákazníky držíme nepřetržitou 24 hodinovou poruchovou službu zdarma.

Mezi základní práva a povinnosti vlastníka patří:

 • Právo rozhodování o přidělení nebo zrušení práva užívání bytu nebo nebytového prostoru.
 • Schválení plánu oprav domů, investic a modernizací domů a disponování z finančními výnosy z nájmu.
 • Rozhodování o výši nájemného v bytech a nebytových prostorech.
 • Kontrola vynakládání prostředků na správu a údržbu domů tj. prvotních dokladů u správce.

Mezi základní povinnosti a práva správce patří:

 • Uzavírání smluv o užívání bytu (nebytového prostoru) jménem vlastníka podle platných zákonů jejichž součástí je i výpočtový list nájemného a záloh na služby v souladu s vyhláškou.
 • Fyzické převzetí uvolněného bytu (nebytového prostoru) včetně vyhotovení protokolu.
 • Zabezpečení odstranění závad z revizních zpráv a potřebné opravy na základní standard.
 • Provedení fyzického předání bytů (nebytových prostor) novému uživateli.
 • Převzetí za vlastníka odpovědnosti za údržbu vyhrazených technických zařízení, za plnění úkolů vyplývajících ze zákona o požární ochraně a odpovědnosti za funkčnost a údržbu krytů CO.
 • Zabezpečení a sjednání veškerých služeb spojených s bydlením a užíváním bytů (nebytových prostor).
 • V souladu se zákony o účetnictví vedení komplexní účetní evidence a měsíčně předkládání vlastníkovi přehled o stavu hospodaření s prostředky souvisejícími s nájmem a službami. Vlastník má na svém účtu k dispozici příjmy z nájmu a záloh na služby, z tohoto hradí oprávněné náklady vzniklé u správce.
 • Zabezpečení komplexní právní služby a to zejména vymáhání dluhů, podávání soudních návrhů a zastupování v soudních sporech včetně zabezpečení úkonů spojených s vyklizením bytů (po soudním rozhodnutí) z pověření vlastníka.
 • Na základě rozhodnutí vlastníka zajištění prodeje bytů a domů v souladu se stávající právní úpravou.
 • V rámci zásad o údržbě dohodnutých s vlastníkem a v rozsahu platných vyhlášek o úhradách oprav nájemníky, průběžné řešení požadavků nájemníka.
 • Písemná informovanost nájemníka o všech cenových změnách výše nájemného a výše záloh na jednotlivé služby.
 • Písemně a v zákonem stanovených termínech (do 4 měsíců po skončení ročního období) provedení vyúčtování úhrad za nájemné a záloh za služby v souladu s platnými vyhláškami o rozúčtování nájemníkům a řešení případných reklamací z vyúčtování.
 • Písemné upozornění nájemníka na případné prodlení v platbách a ve lhůtách dohodnutých s vlastníkem soudní vymáhání dluhů s vazbou na zablokování oprav do vyrovnání dluhů.
 • Zabezpečení styku s nájemníky ve dvou úředních dnech týdně v době od 7 do 16 hod. v místě soustředěného bytového fondu a příjem hlášení o poruchách a haváriích mimo určenou pracovní dobu (včetně soboty a neděle) na dispečinku firmy.